برش لوله و ماشین beveling

این-OD نصب لوله برش سرد و ماشین beveling برای آماده سازی جوش رانده شده توسط برق، پنوماتیک، هیدرولیک و CNC است.