ម៉ាស៊ីនជ្រុងទេរចាន

ចានស៊េរី GBM ម៉ាស៊ីន beveling, គឺជាប្រភេទនៃប្រភេទកាត់នៅលើគែមចានដែក beveling ដំណើរការសម្រាប់ការរៀបចំឌីយ៉ែ។
ជាមួយគុណសម្បត្តិនៃការមានល្បឿនលឿន 1.2-2.6m arpprox / នាទី។ 5-GBM-6D, GBM-12d, GBM-12d-R-16D GBM, GBM-16D-R សម្រាប់ជម្រើស។