ចានគែមកិនម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនកិនគែមចានស៊េរី GMMA, គឺជាប្រភេទនៃប្រភេទកិនសម្រាប់ការរៀបចំឌីយ៉ែ។ ជាមួយនឹងការអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជួរការងារធំទូលាយ, ខ្ពស់មុនដែលអាចទៅដល់រ៉ា 3.2-6.3 ។ ជាមួយនឹងម៉ូដែលស្តង់ដារនិងជម្រើសប្តូរតាមបំណង។