තහඩු Beveling යන්ත්රය

Beveling යන්ත්රය GBM මාලාවක් තහඩු, සුදන සකස් කිරීම සඳහා සැකසුම් beveling ලෝහ තහඩු අද්දර කැපීම වර්ගයේ කරුණාවන්තය.
අධිවේගී arpprox 1.2-2.6m / min කිරීම වාසි සමග. සමග 5-GBM-6D, GBM-12D, GBM-12D-R, GBM-16D, GBM-16D-R විකල්පය.