තහඩු එජ් ඉරීම යන්ත්රය

GMMA මාලාවක් තහඩු අද්දර ඇඹරීම යන්ත්රය, සුදන සකස් කිරීම සඳහා ඇඹරුම් වර්ගයේ කරුණාවන්තය. ඉහළ රා 3.2-6.3 ළඟා විය හැකි වන පෙර පුළුල් ක්රියාකාරී පරාසය සඳහා වාසි, සමඟ. සම්මත ආකෘති හා සැකසුණු විකල්පය සමඟ.