කර්මාන්ත ශාලාව පෙන්වන්න

1. එකලස් සහ QC පරීක්ෂා මත පළඟ beveling යන්ත්ර 

QQ 截图 20170830100034

QQ 截图 20170830100129

QQ 截图 20170830100153

QQ 截图 20170830100144

2. උපාංග, යන්ත අවසන් අමතර කොටස් සහ

QQ 截图 20170830100043

QQ 截图 20170830100114

QQ 截图 20170830100436

QQ 截图 20170830100428

3. ගබඩා සහ ඇසුරුම්කරණය

QQ 截图 20170830100325

QQ 截图 20170830100348