Uly gämi pudagynda plastinka kesmek maşyn programmasy

Kärhananyň mysallary

Zhejiang welaýatynda ýerleşýän gämi gurluşyk kärhanasy LTD, esasan demir ýol, gämi gurluşygy, howa we beýleki ulag enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýan kärhana.

 cd1cc566c573863af29b8e0b4a712649

Gaýtadan işlemegiň aýratynlyklary

Sahypada işlenip düzülen iş bölegi UNS S32205 7 * 2000 * 9550 (RZ)

Esasan nebit, gaz we himiki gämiler üçin ammar silosy hökmünde ulanylýar.

Gaýtadan işlemegiň talaplary V görnüşli çukurlar we 12-16mm aralygyndaky galyňlygy X görnüşli gaýtadan işlemeliçukurlar.

 5eba4da7c298723e8fa775d232227271

62b02a2b19bdb4578a64075de5c7bf66

Kazyýet işi

Müşderiniň amal talaplaryna laýyklykda Taole maslahat berýärisGMMA-80R öwrümli polatdan ýasalan maşynýokarky we aşaky bevel üçin ýokarky we aşaky bevelleri gaýtadan işlemek üçin öwrüp bolýan üýtgeşik dizaýn üçin.Plastinka galyňlygy 6-80mm, kelleli perişde 0–60 dereje, Maks bevel ini 70mm ýetip biler.Awtomatiki plastinka gysgyç ulgamy bilen aňsat işlemek.Kebşirleýiş pudagy üçin ýokary netijelilik, wagt we çykdajy tygşytlamak.

71cf031e075d01e66fedf33cdbca266c

15d03878aba98bddf44b92b7460501a0

● Gaýtadan işlemegiň täsiri:

 1113df2d9dd942c23ee915b586796506

Plastinany götermek we döwmek wagtyny ep-esli tygşytlaýar we öz-özüni ösdürip ýetişdirýän kelläniň ýüzýän mehanizmi, tagtanyň üstündäki deňsizlik sebäpli dörän çukur meselesini hem netijeli çözüp biler.

 589c0ceeb43c864be81353a45e444885

GMMA-80R öwrüp bolýan polat plastinka kesiji maşyn bilen tanyşdyrmak - ýokarky we aşaky kelläni gaýtadan işlemek üçin iň soňky çözgüt.Özboluşly dizaýny bilen bu enjam polat plitalaryň ýokarky we aşaky ýüzleri üçin kesmek meselelerini çözmäge ukyplydyr.

Kämillik üçin döredilen GMMA-80R, kebşirleýiş pudagyndaky iň kyn kynçylyklara garşy durmak üçin guruldy.Bu kuwwatly enjam, 6 mm-den 80mm aralygyndaky plastinka galyňlygy bilen gabat gelýär we dürli programmalar üçin amatly bolýar.Inçe listler ýa-da galyň plitalar bilen işleýärsiňizmi, GMMA-80R kebşirleýiş taslamalaryňyz üçin takyk bezegleri netijeli gazanyp biler.

GMMA-80R-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, 0-60 dereje aralygyndaky täsirli burç aralygydyr.Bu giň diapazon köpugurlylygy üpjün edýär we ulanyjylara aýratyn talaplary üçin islenýän burç burçuna ýetmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, enjam has çuň we has jikme-jik kesilmegine mümkinçilik berýän iň ýokary giňligi 70 mm çenli hödürleýär.

GMMA-80R bilen işlemek, awtomatiki plastinka gysyş ulgamynyň kömegi bilen şemaldyr.Ulanylyşy aňsat bolan bu aýratynlyk, kesiş prosesinde ýalňyşlyklaryň ähtimallygyny azaldyp, howpsuz we durnukly plastinkany berkitmegi üpjün edýär.Amatly awtomatiki gysgyç ulgamy bilen, ulanyjylar yzygiderli bevel hilini saklamak bilen gymmatly wagt we güýji tygşytlap bilerler.

GMMA-80R diňe bir netijelilik üçin däl, eýsem tygşytlylyk üçin hem döredildi.Kesmek prosesini tertipleşdirmek bilen, bu enjam kebşirleýiş wagtyny we bahasyny ep-esli azaldar we islendik kebşirleýiş amallary üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlyga öwrüler.Ösen netijelilik bilen kärhanalar öndürijiligi ýokarlandyryp, möhletleri ýerine ýetirip we netijede has ýokary girdeji gazanyp bilerler.

Sözümiň ahyrynda, GMMA-80R öwrüp bolýan polat plastinka kesiji maşyn, ýokarky we aşaky bölekleri gaýtadan işlemek üçin iň häzirki zaman çözgüdi.Özboluşly dizaýny, dürli burç burçlary we awtomatiki plastinka gysgyç ulgamy ony kebşirleýiş pudagy üçin aýrylmaz gural edýär.Tapawudy başdan geçiriň we GMMA-80R bilen ajaýyp netijelere ýetiň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 08-2023-nji sentýabr