Hil barlagy

Hil-kepillik-vs-hil-gözegçilik

Hil gözegçiligi düzgünleri

1. Üpjün ediji üçin çig mal we ätiýaçlyk şaýlary

Üpjün edijilerden ýokary hilli çig mal we ätiýaçlyk şaýlary üçin berk talaplary soraýarys.Thehli materiallar we ätiýaçlyk şaýlary, ibermezden ozal hasabat bilen QC we QA tarapyndan barlanýar.Almazdan ozal iki gezek barlanmaly.

2. Maşyn ýygnamak

Assambleýada in Engineenerler köp üns berýärler.Hilini üpjün etmek üçin üçünji bölüm tarapyndan önümçilik liniýasy üçin materialy barlamagy we tassyklamagy haýyş ediň.

3. Maşyn synagy

In Engineenerler taýýar önümler üçin synag geçirerler.Ammar inereneri, gaplamakdan we eltip bermezden ozal barlamak üçin.

4. Gaplamak

Deňiz ýa-da howa arkaly geçiş wagtynda hilini üpjün etmek üçin ähli maşynlar agaç gapda gaplanar.

ebelco_quality_control

Hil häsiýeti kämillik tassyklamasyny we ajaýyplygyny görkezýär